REGULAMIN CENTRUM FIZJOTERAPII KOPALNIA ZDROWIA

 1. Przed skorzystaniem z usług Centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia – prowadzonego przez Human Body Puzzles Małgorzata Sikorska NIP: 8681873755.
 3. Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia zlokalizowane jest przy ul. Hallera 64B/1 w Katowicach.
 4. Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia nie świadczy usług w ramach NFZ.
 5. Pacjent umawia się na wizytę fizjoterapeutyczną telefonicznie pod numerem 733 478 583, osobiście podczas wizyty w Centrum lub przez wiadomość mailową na adres centrumkopalniazdrowia@gmail.com. Umówienie wizyty następuje w momencie potwierdzenia terminu wizyty przez Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia.
 6. Dzieci poniżej 18-go roku życia mogą korzystać z zabiegów w obecności opiekuna, chyba że opiekun wyrazi zgodę na zabieg bez jego obecności.
 7. Na pierwszą wizytę Pacjent proszony jest o przybycie co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną. Jest to czas na przygotowanie się do zabiegu oraz rzetelne wypełnienie Karty Pacjenta.
 8. Na pierwszą wizytę konsultacyjną Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną.
 9. Pacjent korzystając z rehabilitacji w Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia rozpoczyna zabiegi od konsultacji u magistra fizjoterapii, który decyduje o realizowanych zabiegach.
 10. W Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia i fizjoterapii.
 11. Pracownicy Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenia usług medycznych.
 12. Zakup usługi w  jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 13. Usługi w Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia są odpłatne.  Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym na stronie: www.kopalniazdrowia.com 
 14. Za usługi świadczone na terenie Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia płatności można dokonać gotówką, blikiem lub przelewem na konto.
 15. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, blikiem lub przelewem.
 16. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje fizjoterapeutyczne..
 17. Odwołanie zabiegu jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie pod numerem +48 733 478 583 lub mailowo na adres centrumkopalniazdrowia@gmail.com.
 18. Po rozpoczęciu cyklu zabiegowego (pakietu w promocyjnej cenie) Pacjentowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zabiegi.
 19. Istnieje możliwość ewentualnego przesunięcia terminów, co każdorazowo Pacjent ustala podczas wizyty lub telefonicznie pod numerem telefonu 733 478 583.
 20. Na teren Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 21. Pracownicy Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 22. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący wizytę.
 23. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: centrumkopalniazdrowia@gmail.com
 24. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Fizjoterapii Kopalnia Zdrowia są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.